O firmie

Nasz zarząd

Wiesław Nowak, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Jerzy Czeremuga, Wiceprezes Zarządu
Marcin Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu
Anna Mroczek, Wiceprezes Zarządu
Maciej Nowak, Wiceprezes Zarządu
Magdalena Nowak, Wiceprezes Zarządu, Zastępca Dyrektora Generalnego

Wiesław Nowak

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i 
Elektroniki.
Jest założycielem rozwijanej od 1991 roku Grupy ZUE. 

Wiesław Nowak rozpoczął karierę zawodową w 1982 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Krakowie. Równolegle, w latach 1986 – 1990 pracował jako Specjalista 
Koordynator ds. Komputeryzacji i Łączności w PGM „Śródmieście”. W 1991 roku, kontynuując 
działalność w branży energoelektronicznej i radiołączności, utworzył Zakład Urządzeń 
Energoelektronicznych Radiotech, stopniowo rozszerzając działalność firmy o projektowanie i 
budowę sygnalizacji świetlnych oraz udział w realizacji prestiżowych dla Krakowa przedsięwzięć. W 
2000 roku nabył akcje spółki torowo – drogowej PREFTOR S.A. gdzie w latach 2000-2004 pełnił 
funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2006 – 2007 był Wiceprezesem Zarządu ENERGOECO Sp. z o.o. 
Zasiada w Radach Nadzorczych kilku spółek.

Od 15 listopada 2002 pełni funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego ZUE SA.

Jerzy Czeremuga

Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.

Posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych  bez ograniczeń.

Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku pracując w przedsiębiorstwie Elpromont Sp. z o.o. na stanowisku elektromontera. W latach 1998 – 1999 pracował jako Handlowiec w Belet Polska Sp. z o.o. a w dniu 1 września 1999 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Usług Energoelektronicznych Radiotech na stanowisku Specjalisty ds. Technicznych, gdzie następnie w okresie od 2000 r. do 2002 r. pełnił funkcję Kierownika Działu Ofert. W latach 2002 – 2006 pracował jako Kierownik Działu Marketingu w Zakładach Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A. W roku 2006 objął stanowisko Kierownika Biura Przygotowania Produkcji - Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Kontraktów. W latach 2010 - 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzającego w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.

Od dnia 1 stycznia 2007 roku Jerzy Czeremuga pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Robót Kolejowych ZUE S.A. Od roku 2014 jest Dyrektorem Zakładu Infrastruktury Energetycznej ZUE S.A. Od 2017 roku pełni również funkcję Dyrektora Biura Zakupów Centralnych.  Funkcję Wiceprezesa Zarządu ZUE S.A. pełni od dnia 11 maja 2011 roku. Obecnie pełni fukcję dyrektora ds. logistyki i zaopatrzenia.

Marcin Wiśniewski

Wiceprezes Zarządu

Ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku Budownictwo, specjalność Technologia i Organizacja Budownictwa, uzyskując tytuł inżyniera. Posiada także tytuł magister inżynier - jest absolwentem wyższych uzupełniających studiów magisterskich na Politechnice Krakowskiej na kierunku Budownictwo, specjalność Zarządzanie i Marketing w Budownictwie.

W latach 1995 – 1999 w Firmie Budowlanej KALEM Krystyna i Lech Michnik pracował na stanowiskach Kierownik Robót, Kierownik Budowy, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych. W latach 1999 – 2002 był Dyrektorem ds. Technicznych i Wiceprezesem Zarządu w Kalem S.A. W okresie 2002 – 2003 pełnił funkcję Kierownika Zakładu Torowo-Budowlanego PREFTOR S.A. Od 2003 r. do 2006 r. był Dyrektorem Zakładu Drogowo-Torowego w ZUE S.A. Następnie w 2006 r. został Dyrektorem Zakładu Wykonawstwa Inwestycyjnego.

Z dniem 1 lutego 2007 Marcin Wiśniewski objął stanowisko Dyrektora Zakładu Wykonawstwa Inwestycyjnego i Wiceprezesa Zarządu ZUE S.A. Od roku 2014 jest w ZUE S.A. Dyrektorem Zakładu Infrastruktury Miejskiej pełniąc nadal funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Od marca 2001 roku posiada Uprawnienia Budowlane bez ograniczeń w specjalności Konstrukcyjno - budowlanej (drogi, torowiska tramwajowe, obiekty inżynierskie, mosty, tunele, lotniska…) na podstawie których już wielokrotnie pełnił i nadal pełni funkcję kierownika budowy na realizowanych przez ZUE S.A. kontraktach. Obecnie pełni fukcję dyrektora ds. infrastruktury tramwajowej

Anna Mroczek

Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Pani Anna Mroczek ukończyła ponadto studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego oraz rachunkowości i finansów w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 
Karierę zawodową rozpoczęła w 1994 roku jako Makler Papierów Wartościowych w Centralnym Biurze Maklerskim Banku PKO S.A. W latach 1996 – 2002 pracowała jako Specjalista a następnie z-ca Biura Zarządu Mostostalu Kraków S.A, a w latach 1998 – 2002 piastowała stanowisko Prezesa Zarządu spółki Budmos Sp. z o.o. Od roku 2000 do roku 2002 zajmowała stanowisko Dyrektora Finansowego w Mostostalu Kraków S.A. W roku 2002 objęła stanowisko Dyrektora Finansowego w spółce Budimex Dromex S.A. a następnie w latach 2003 – 2008 piastowała tam stanowisko Dyrektora ds. Ekonomicznych Produkcji. Między sierpniem 2008 roku a czerwcem 2012 roku Pani Anna Mroczek zajmowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu Mostostalu Kraków, a w okresie od 2009 – 2010 roku również stanowisko Prezesa Zarządu a następnie Likwidatora w spółce Sprzęt Transport Sp. z o.o. Od czerwca 2012 roku do grudnia 2013 roku pełniła funkcję Wiceprezesa – Dyrektora Finansowego w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
Pełniła funkcję radnej Miasta Krakowa VI kadencji.

Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych w kilku spółkach Grupy ZUE: Railway gft Polska sp. z o.o. (od 2015 roku), P.B.I. Energopol sp. z o.o. (od 2022 roku).

Funkcję Członka Zarządu ZUE S.A. - Dyrektora Finansowego pełniła od 24 grudnia 2013 roku. Od 3 lutego 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ZUE S.A.

Maciej Nowak

Wiceprezes Zarządu

Ukończył Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym.

W okresie od 2002 roku pełnił funkcje członka Rad Nadzorczych w kilku spółkach Grupy ZUE, takich jak: ZUE S.A. (2002-2007), PREFTOR S.A. (2002 – 2006), PREFTOR S.A. w likwidacji (2006 – 2008), TORBUD sp. z o.o. w likwidacji (2010 – 2011), Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. (2010 - 2013). W latach 2009 – 2010 był Prezesem Zarządu Biura Inżynieryjnych Usług Projektowych sp. z o.o.

Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej w spółce z Grupy ZUE: P.B.I. Energopol sp. z o.o. (od 2022 roku).

Od listopada 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Railway Technology International sp. z o.o., a od maja 2012 roku do lipca 2021 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Railway Technology International Germany GmbH.

Jest Członkiem Zarządu ZUE S.A. od marca 2008 roku. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Korporacyjnych.

Magdalena Nowak

Wiceprezes Zarządu, Zastępca Dyrektora Generalnego
Magdalena Nowak jest absolwentką Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. 

Od początku kariery zawodowej związana z Grupą ZUE, w której przeszła przez wszystkie szczeble organizacyjne ZUE S.A., rozpoczynając pracę w 2004 roku na stanowisku referenta, a następnie specjalisty. W 2013 roku objęła stanowisko specjalisty ds. ubezpieczeń i likwidacji szkód, a rok później kierownika działu technicznego obsługując pod kątem gwarancyjnym i prawnym realizowane kontrakty. 

W listopadzie 2016 roku została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora ds. produkcji odpowiedzialnego za realizację wszystkich kontraktów wykonywanych dla PKP PLK S.A.  W kwietniu 2020 roku została powołana na stanowisko dyrektora zarządzającego stając na czele pionu, realizującego największe w ZUE S.A. zadania inwestycyjne w Polsce  
i za granicą.  Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora generalnego.

W latach 2007 - 2017 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej ZUE S.A. Od 2017 do czerwca 2024 roku pełniła funkcję prokurenta samoistnego.
 

Rada nadzorcza

Piotr Korzeniowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Barbara Nowak
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Agnieszka Klimas
Członek Rady Nadzorczej
Irena Piekarska-Konieczna
Członek Rady Nadzorczej
Maciej Szubra
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Korzeniowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Korzeniowski po raz pierwszy został powołany do Rady Nadzorczej ZUE S.A. w 2010 roku. Na obecną 3-letnią kadencję został powołany w dniu 31 maja 2022 roku.

Piotr Korzeniowski ukończył Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Prawa i Administracji, uzyskując w 2005 roku tytuł magistra prawa. Od 2007 roku jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. 

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Ukończył 3,5 letnią aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie (lata 2007–2011), zdał egzamin radcowski (2011), a następnie po złożeniu ślubowania został wpisany na listę radców prawnych (nr wpisu KR-1986). Prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego.

Ponadto, w okresie ostatnich pięciu lat, Piotr Korzeniowski pełnił następujące funkcje:

18.10.2017 – 31.05.2022 – członek Komitetu Audytu ZUE S.A. 
 

Barbara Nowak

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Pierwszy raz do Rady Nadzorczej ZUE S.A. została powołana w dniu 6 czerwca 2017 roku. Od 18 października 2017 roku pełni funkcję Członka Komitetu Audytu ZUE S.A. Na obecną 3-letnią kadencję została powołana w dniu 31 maja 2022 roku. 

Absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie na Wydziale Technologii Żywności oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu sprzedaży.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1981 roku w ZPC Wawel, gdzie pracowała do 1986 roku. Następnie przez rok zatrudniona była w Zespole Szkół Spożywczych w Krakowie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. W 1987 roku rozpoczęła pracę w Polskich Zakładach Zbożowych w Krakowie S.A. na stanowisku głównego specjalisty ds. kontroli jakości.

W latach 1996–2002 związana była z Zakładem Urządzeń Energoelektronicznych Radiotech. Od 2002 roku tj. od przekształcenia ZUE Radiotech w Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A. (poprzednik ZUE S.A.) do 2013 roku była dyrektorem finansowym. W latach 2006–2008 pełniła funkcję likwidatora spółki PREFTOR S.A. Od 2013 roku pełniła funkcję dyrektora zarządzającego w ZUE S.A. a od 2002 roku do czerwca 2017 roku sprawowała funkcję prokurenta ZUE S.A.

Barbara Nowak jest żoną Wiesława Nowaka pełniącego funkcję prezesa zarządu, dyrektora generalnego będącego akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi 62,53% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZUE S.A.

Agnieszka Klimas

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Klimas po raz pierwszy została powołana do Rady Nadzorczej ZUE S.A. 12 stycznia 2022 roku. Na obecną 3-letnią kadencję została powołana w dniu 31 maja 2022 roku.

Agnieszka Klimas posiada wykształcenie średnie. Jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Studiowała również przez okres 3 lat Kulturoznawstwo o specjalności bliskowschodniej i dalekowschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Od 2008 roku jest związana zawodowo z branżą hotelarską pracując na różnych stanowiskach,  w okresie 2008 - 2009 w P.T. Hotel Warszawski sp. z o.o., następnie w latach 2011 - 2014 w RT Hotels S.A. Od 2014 roku jest zatrudniona w HTI sp. z o. o., gdzie od 2016 do chwili obecnej zajmuje stanowisko Revenue Managera i odpowiada za maksymalizację przychodów prowadząc politykę cenową i handlową oraz zarządza i nadzoruje strefą e-commerce. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe w środowisku międzynarodowym. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i chińskim.

Irena Piekarska-Konieczna

Członek Rady Nadzorczej

Irena Piekarska-Konieczna po raz pierwszy została powołana do Rady Nadzorczej ZUE S.A. 31 maja 2022 roku.

Irena Piekarska-Konieczna posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Ekonomiki Produkcji, Ekonomiki Organizacji Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W latach 1977-1987 była zatrudniona jako Starszy Inspektor w firmie Elektromontaż Kraków S.A. Następnie w latach 1987-1996 pracowała w Izbie Skarbowej w Krakowie, jako Komisarz Skarbowy,  a później w Urzędzie Kontroli Skarbowej, jako Inspektor Kontroli Skarbowej. Od 1992 r. pełniła funkcję Kierownika oddziału kontroli spółek akcyjnych.

W latach 1996-2002 Irena Piekarska-Konieczna była Dyrektorem Biura Księgowości w firmie Mostostal Kraków S.A. W latach 2002-2003 pracowała jako Starszy Księgowy w Budimex Dromex S.A. Następnie w latach 2002 -2011 pracowała w Mostostal Kraków S.A. początkowo pełniąc funkcję Głównego Księgowego, a od 2004 r. Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego. W latach 2012-2018 była zatrudniona w Budimex S.A. jako Kierownik Działu Księgowości prowadząc księgi rachunkowe Mostostalu Kraków S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz w prowadzeniu rozliczeń podatkowych. Była też członkiem rad nadzorczych w spółkach Krakmos sp. z o.o  i Zarat S.A.

Maciej Szubra

Członek Rady Nadzorczej


Maciej Szubra po raz pierwszy został powołany do Rady Nadzorczej ZUE S.A. 31 maja 2022 roku.

Maciej Szubra posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Geodezję i Kartografię na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Ponadto ukończył studia typu MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.

W latach 2017-2019 zawodowo związany z branżą konsultingową poprzez pracę w firmie Aecom Polska sp. z o. o. w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, pracując w zespołach ds. nieruchomości oraz projektowym, gdzie brał udział w przeprowadzaniu badań socjoekonomicznych z osobami dotkniętymi oddziaływaniem projektu, a także w realizacji Planów Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń, wariantowych koncepcji technicznych oraz analiz efektywności ekonomicznej inwestycji.

W tym samym okresie współpracował również z firmą International Management Services sp. z o. o., dla której sporządzał studia wykonalności, koncepcje techniczne w zakresie realizacji analiz przestrzennych i opracowań kartograficznych oraz analizował dokumenty strategiczne jednostek państwowych i samorządowych.

W latach 2019-2022 był zatrudniony w banku UBS Business Solutions Poland sp. z o. o. na stanowisku Analityka Danych, gdzie przeprowadzał analizy konkurencji pośród firm reprezentujących sektory: bankowy, energetyczny, handlowy, budowlany, nieruchomościowy, transportowy, w oparciu o dane demograficzne, przestrzenne i finansowe. Ponadto tworzył modele demograficzne, modele ekspozycji regionalnej i modele konkurencji.

Od 2022 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki International Management Services Sp. z o.o., której działalność obejmuje kompleksowe doradztwo prawne i inwestycyjne skierowane zarówno do podmiotów gospodarczych, jak również do członków zarządu spółek miejskich.

Posiada umiejętności techniczne, konsultingowe oraz doświadczenie kierownicze i biznesowe w środowisku międzynarodowym. Biegle posługuje się językiem angielskim.
 

Historia spółki

1991
1994
1996
1997
1999
2000
2002
2003
2007
2013
2014
2016
2015
2016
2016
2016
2022
2022
1991
1994
1996
1997
1999
2000
2002
2003
2007
2013
2014
2016
2015
2016
2016
2016
2022
2022

ZUE S.A. zostało założone w czerwcu 1991 roku, jako Zakład Urządzeń Energoelektronicznych Radiotech przez obecnego Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Wiesława Nowaka.

Firma w pierwszych latach swojego istnienia działała w branży elektronicznej i radiołączności na obszarze Krakowa.

Rozszerzenie zakresu działalności o usługi z zakresu energoelektroniki, energetyki oraz robót trakcyjnych, jak również podjęcie działalności poza Krakowem, nastąpiło w 1994 roku.
W roku 1996 ZUE Radiotech nawiązało współpracę z firmą SIEMENS AG z siedzibą w Wiedniu. Efektem współpracy było wprowadzenie na rynek polski nowych technologii (m.in. nowoczesnego sterownika zwrotnic tramwajowych WS90E).
Pierwszym poważnym sukcesem ZUE Radiotech było zaprojektowanie i wybudowanie w 1997 roku, jako pierwsza firma w Polsce, odcinka sieci trakcyjnej wykonanej w całości w technologii zachodnioeuropejskiej.
Kolejne rozszerzenie zakresu oferowanych usług energetycznych miało miejsce w 1999 roku. ZUE Radiotech zbudowało wtedy pierwszą w Polsce podziemną podstację zasilającą dla tramwajów oraz uzyskało pięcioletni kontrakt na obsługę systemu zasilania trakcji tramwajowej w Krakowie (był to pierwszy przypadek w Polsce, gdy prywatna firma zapewniła zasilanie pojazdom komunikacji miejskiej). 
Kolejny etap w rozwoju firmy nastąpił w latach 2000-2001, kiedy to Wiesław Nowak nabył akcje spółki torowo – drogowej PREFTOR S.A., co otworzyło drogę do wykonywania prac torowych oraz realizację kompleksowych remontów ulic. ZUE Radiotech uczestniczyło m.in. w budowie I etapu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju oraz mostu Zwierzynieckiego.
Wraz z wkraczaniem w nowe obszary działalności, dążąc do ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa, firma wdrożyła system Zarządzania Jakością ISO 9001. Lata 2002-2005 były jednymi z ważniejszych w historii firmy. W roku 2002 przeprowadzono proces reorganizacji działalności gospodarczej poprzez zakończenie przenoszenia składników majątku PREFTOR S.A. na ZUE Radiotech. W tym samym roku została zawiązana spółka „Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A.”, do której wniesiono w formie wkładu niepieniężnego składniki majątku ZUE Radiotech. Spółka poszerzyła działalność jako operator i konserwator ponad 55 tys. punktów świetlnych na terenie Krakowa i Skawiny. W konsekwencji świadczenia wysokiej jakości usług w latach 2002-2004 Spółka otrzymała szereg nagród, m.in. Medal Europejski dla usług w IV Edycji konkursu „Medal Europejski” (za projektowanie, budowę oraz remonty infrastruktury tramwajowej), tytuł laureata Małopolskiej Nagrody Jakości V edycji oraz wyróżnienie w X edycji Polskiej Nagrody Jakości w kategorii średnich organizacji usługowych, jak również rekomendację Business Centre Club.
W 2003 roku Spółka wdrożyła system Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 18001. Kolejne rozszerzenie obszaru działalności (o rynek warszawski) nastąpiło w 2004 roku, kiedy to spółka wygrała przetarg na budowę nowej linii tramwajowej na Bemowo wraz z nową pętlą tramwajową. W 2006 roku przedsiębiorstwo wkroczyło na rynek kolejowy, modernizując linię kolejową E-20 na odcinku Siedlce – Terespol (etap I, Lot A, Siedlce – Łuków) i poszerzając ofertę usług o modernizację, budowę i remont kolejowej sieci trakcyjnej. W 2007 roku spółka uzupełniła Zintegrowany System Zarządzania przedsiębiorstwem o certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001.
W latach 2007-2010 nastąpił skokowy rozwój przedsiębiorstwa. Spółka realizowała kolejne prestiżowe zadania, m.in. projekt i budowę linii szybkiego tramwaju w istniejącym obiekcie tunelowym pomiędzy Rondem Mogilskim a ul. Pawią, wraz z wykończeniem tunelu. W dowód uznania za wykonanie tego zadania Spółka zdobyła w 2009 roku prestiżowy tytuł Budowa Roku 2008 w kategorii „Obiekty Drogowo – Kolejowe”. Niewątpliwie również rok 2010 był dla Spółki szczególny pod wieloma względami. Wiąże się to z przejęciem od Skarbu Państwa w procesie prywatyzacyjnym 85% akcji Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna SA, zmianą nazwy Spółki na ZUE S.A. oraz przede wszystkim przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej akcji ZUE S.A. i debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 1 października 2010 roku.
W 2013 roku nastąpiło połączenie ZUE S.A. oraz Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. Dzięki temu powstał jeden silny podmiot mogący samodzielnie oraz kompleksowo realizować zadania dotyczące budowy oraz modernizacji infrastruktury tramwajowej oraz kolejowej.
Rok 2014 kolejnym rokiem rozwoju przedsiębiorstwa. Spółka wypracowała rekordowe w swojej historii przychody ze sprzedaży w wysokości 638 mln PLN. W roku 2014 udało się również wyjść z ofertą poza granicę kraju. ZUE S.A. pozyskało wraz z partnerem słowackim kontrakt o wartości ponad 33 mln EUR, pn.: „Budowa IKD Koszyce, Plan Maratónu Mieru – plac stacyjny” w mieście Koszyce na Słowacji.
W jubileuszowym roku 2016 (25-lecie firmy) Spółka pierwszy raz od debiutu giełdowego w 2010 roku wypłaciła akcjonariuszom firmy dywidendę z zysku za rok 2015.
W 2015 roku Spółka rozpoczęła działalność w segmencie handlowym poprzez przejętą w kwietniu 2015 roku firmę Railway gft Polska Sp. z o.o., kontynuującą działalność prowadzoną  dotychczas przez ThyssenKrupp GfT Polska na rynku materiałów budowlanych związanych z branżą kolejową i miejską.
W roku 2016 ZUE S.A. otrzymało Tytuł Budowa Roku 2015 (Nagroda I Stopnia w konkursie Budowa Roku 2015) za: Budowę Zajezdni Tramwajowej Franowo w Poznaniu”  przyznany przez: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego. 
W roku 2016  ZUE S.A. otrzymało Tytuł Budowa Roku 2015 (Nagroda I Stopnia w konkursie Budowa Roku 2015) za: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu »Polepszenie Jakości Usług Przewozowych Poprzez Poprawę Stanu Technicznego Linii Kolejowych Nr 1, 133, 160, 186 Na Odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa«, przyznany przez: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego. 
W roku 2016 podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim- Operze Narodowej w Warszawie  ZUE S.A. otrzymało tytuł Lidera Polskiego Biznesu Spółka została wyróżniona za  wyniki finansowe, innowacyjność stosowanych technologii i rozwiązań, wyjątkową jakość usług, a także za dynamiczny rozwój i wysoką pozycję rynkową.
W 2022 roku Spółka rozpoczęła działalność w Rumunii, pozyskując tam kontrakty na modernizacje linii kolejowych. Został również utworzony oddział firmy w Rumunii.
W 2022 roku ZUE S.A. nabyła ponad 93% udziałów firmy P.B.I. Energopol sp. z o.o., porzerzając zakres oferowanych przez Grupę ZUE  usług o m.in. prace drogowe, hydrotechniczne i wodno-kanalizacyjne.

Wiesław Nowak

Przeczytaj wywiady z Prezesem Zarządu i założycielem ZUE S.A.
więcej
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd