O firmie

 

Zintegrowany System Zarządzania w ZUE S.A. został opracowany i wdrożony poprzez zarządzanie procesami, rozumianymi jako zestaw wzajemnie powiązanych ze sobą środków i działań, które przekształcają stan wejściowy w wyjściowy czyli od oferty zaczynając, a na odbiorze końcowym i przekazaniu do użytkowania obiektu oraz końcowej ocenie wykonania zadania, kończąc. System ten został opisany w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania i dokumentowany jest zgodnie z postanowieniami procedur systemowych oraz instrukcji.

Zintegrowany System Zarządzania w ZUE S.A. oparty jest o normy:

  • PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością – Wymagania
  • PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania
  • PN-ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania i wytyczne stosowania

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

Projektowanie, budowa, eksploatacja i remonty:
 
  • torowisk tramwajowych i kolejowych, ulic i dróg wraz z infrastrukturą,
  • sieci trakcyjnych tramwajowych, trolejbusowych i kolejowych,
  • konstrukcji stalowych i żelbetowych,
  • systemów oświetlenia, sterowania i sygnalizacji,
  • urządzeń oraz sieci kablowych i napowietrznych energetycznych i teletechnicznych,
oraz naprawa i wynajem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych.

Kontekst – czynniki zewnętrzne i wewnętrzne:

W celu możliwie pełnego określenia kontekstu w jakim działa organizacja, ZUE określiło czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla celu i strategicznego kierunku jego działania, oraz takie, które wpływają na zdolność organizacji do osiągnięcia zamierzonego wyniku systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania BHP.

Spółka rozważyła czynniki biorąc pod uwagę otoczenie: prawne, technologiczne, konkurencyjne, rynkowe, kulturowe, społeczne, ekonomiczne, krajowe, regionalne, lokalne, a także, w obliczu  trwającego od lutego 2022 r. konfliktu zbrojnego na Ukrainie, wpływ czynnika międzynarodowego, co ułatwiło zrozumienie kontekstu zewnętrznego organizacji, zaś analiza zagadnień związanych z wartościami, kulturą, wiedzą i działaniem organizacji, ułatwiła zrozumienie kontekstu wewnętrznego.
Sytuacja polityczno-gospodarcza w Ukrainie, jak również zmiany na rynku surowców i materiałów są na bieżąco monitorowane pod kątem faktycznego i potencjalnego wpływu na działalność Spółki i związane z nim skutki w postaci, m.in. osłabienia kursu złotego, co może się przełożyć na wzrost kosztów oraz zaburzenia w łańcuchach dostaw importowanych produktów i materiałów, wzrostu kosztów paliw, gazu ziemnego oraz energii elektrycznej.
Ponadto, Spółka stale monitoruje:
-    potencjalne ryzyka i współdziała z zamawiającymi w celu ich minimalizowania,
-    bezpieczeństwo systemów informatycznych pod kątem zagrożeń cybernetycznych,
-    ryzyka związane z kursami walutowymi i zmianami stóp procentowych.

 

Ocena ryzyka i wpływ działalności:

Spółka opracowała ocenę ryzyka procesowego zgodną z wymogami norm ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018, uwzględniającą ryzyka i szanse występujące w organizacji, w odniesieniu do zachodzących procesów, zgodnie z przyjętą metodologią oceny tzw. macierzą ryzyka. Efektem oceny ryzyka jest informacja co zrobić, aby organizacja pracowała i rozwijała się bez zakłóceń, a wymagania klienta stale były spełniane powodując jego zadowolenie.
Ciągłe dążenie Spółki do zmniejszania wpływu swoich procesów, wyrobów i usług na środowisko oraz sąsiadującą społeczność, przestrzeganie rygorystycznych zasad BHP, stawianych przez wymagania prawne jak i przez nią samą, znajduje swoje odzwierciedlenie w deklarowanej Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP, która podlega konsultacjom przez przedstawicieli pracowników [w tym związków zawodowych] i jest zatwierdzona przez Prezesa Zarządu.

Certyfikacja – audyt recertyfikacyjny:

W celu stwierdzenia zgodności wdrożonego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania z normami odniesienia, w dniach od 16 stycznia 2024 r. do 19 stycznia 2024 r., został przeprowadzony audyt recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na zgodność z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.
Audyt jest wynikiem formalnego procesu utrzymania certyfikacji systemu zarządzania ale również oceną skuteczności systemu zarządzania dla zapewniania, że Spółka jest zdolna do osiągania zdefiniowanych celów oraz spełnia wymagania prawne i umowne.

W wyniku przeprowadzonego audytu, audytorzy DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.  zarekomendowali ponowne przyznanie certyfikatów na kolejne 3 lata oceniając funkcjonowanie systemu jako skutecznego i zgodnego z normami ISO.

Przyznane certyfikaty są nie tylko informacją dla naszych klientów i interesariuszy o zgodności z wybraną normą ale również podjęciem zobowiązania do zmian i ciągłego doskonalenia.

Certyfikaty umieszczone są przez jednostkę certyfikującą w odrębnym, bezpiecznym systemie, opartym na technologii blockchain [system VeChain] i posiadają unikatowy kod QR, dzięki któremu można w dowolnym momencie sprawdzić ich autentyczność i ważność.

Dzięki skutecznemu wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, ZUE S.A. umacnia opinię o Spółce jako solidnej, rzetelnej i satysfakcjonującej najbardziej wymagającego klienta.
Uporządkowane, systemowe podejście do zarządzania firmą, a przede wszystkim pracownikami, ogromne zaangażowanie naczelnego kierownictwa, daje możliwość prawidłowej realizacji usług nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynkach międzynarodowych.

Certyfikaty ISO

certificate

ISO 9001:2015

Pobierz plik
certificate
ISO 14001:2015
Pobierz plik
certificate
ISO 45001:2018
Pobierz plik
certificate
Polityka Zarządzania Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Pobierz plik
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd