Zintegrowany system zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania w ZUE został opracowany i wdrożony poprzez zarządzanie procesami, rozumianymi jako zestaw wzajemnie powiązanych ze sobą środków i działań, które przekształcają stan wejściowy
w wyjściowy, czyli od oferty zaczynając, a na odbiorze końcowym i przekazaniu do użytkowania obiektu
oraz końcowej ocenie wykonania zadania, kończąc.
Zintegrowany System Zarządzania w ZUE oparty jest o normy:
PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością – Wymagania;
|  PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania;
|  PN-ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania.
System ten został opisany w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania i dokumentowany jest zgodnie
z postanowieniami procedur systemowych oraz instrukcji.

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmuje:
Projektowanie, budowę, eksploatację i remonty:
|  torowisk tramwajowych i kolejowych, ulic i dróg wraz z infrastrukturą,
|  sieci trakcyjnych tramwajowych, trolejbusowych i kolejowych,
|  konstrukcji stalowych i żelbetowych,
|  systemów oświetlenia, sterowania i sygnalizacji,
|  urządzeń oraz sieci kablowych i napowietrznych energetycznych i teletechnicznych, oraz naprawę i wynajem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych.
W celu możliwie pełnego określenia kontekstu w jakim działa organizacja, ZUE określiło czynniki zewnętrzne
i wewnętrzne istotne dla celu i strategicznego kierunku jego działania, oraz takie, które wpływają na zdolność organizacji do osiągnięcia zamierzonego wyniku systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego
i zarządzania BHP.
Spółka rozważyła czynniki z otoczenia prawnego, technologicznego, konkurencyjnego, rynkowego, kulturowego, społecznego, ekonomicznego, a także międzynarodowego, krajowego, regionalnego lub lokalnego, co ułatwiło zrozumienie kontekstu zewnętrznego organizacji, zaś analiza zagadnień związanych z wartościami, kulturą, wiedzą
i działaniem organizacji, ułatwiła zrozumienie kontekstu wewnętrznego.
Istotnym czynnikiem mającym wpływ bezpośrednio na działalność spółki jest stan pandemii na całym świecie,
który nieprzerwanie trwa od dwóch lat. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych zostało objęte wieloma obostrzeniami i obowiązkami, w wyniku których Zarząd ZUE S.A. w siedzibach spółki oraz na prowadzonych kontraktach wdrożył środki bezpieczeństwa ograniczające ryzyko zakażenia.

Spółka opracowała ocenę ryzyka procesowego zgodną z wymogami norm ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018, uwzględniającą ryzyka i szanse występujące w organizacji w odniesieniu do zachodzących procesów, zgodnie
z przyjętą metodologią oceny tzw. macierzą ryzyka. Efektem oceny ryzyka jest informacja co zrobić, aby organizacja pracowała i rozwijała się bez zakłóceń, a wymagania klienta stale były spełniane powodując jego zadowolenie.
Ciągłe dążenie spółki do zmniejszania wpływu swoich procesów, wyrobów i usług na środowisko oraz sąsiadującą społeczność, przestrzeganie rygorystycznych zasad BHP, stawianych przez wymagania prawne jak i przez nią samą, znajduje swoje odzwierciedlenie w deklarowanej Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP, która podlega konsultacjom przez przedstawicieli pracowników [w tym związków zawodowych] i jest zatwierdzona przez Prezesa Zarządu.

Dzięki skutecznemu wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, ZUE umacnia opinię o spółce jako solidnej, rzetelnej i satysfakcjonującej najbardziej wymagającego klienta.
Uporządkowane, systemowe podejście do zarządzania firmą, a przede wszystkim pracownikami, ogromne zaangażowanie naczelnego kierownictwa, daje możliwość prawidłowej realizacji usług nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynkach międzynarodowych, na których ZUE w przyszłości planuje realizację kontraktów.

W celu stwierdzenia zgodności, obowiązującego w spółce, systemu zarządzania z normami odniesienia,
w dniach od 24 stycznia 2022 r. do 26 stycznia 2022 r., został przeprowadzony I audyt okresowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na zgodność z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.
Audyt jest wynikiem formalnego procesu utrzymania certyfikacji systemu zarządzania ale również oceną skuteczności systemu zarządzania dla zapewniania, że spółka jest zdolna do osiągania zdefiniowanych celów
oraz spełnia wymagania prawne i umowne.
W związku z sytuacją pandemiczną audyt został przeprowadzony w formie hybrydowej. Część audytów była zrealizowana w sposób zdalny, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams, a część z nich odbyła się na zasadzie bezpośrednich rozmów z audytorami, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Obszarem szczególnego zainteresowania audytu było zarządzanie procesami systemowymi i operacyjnymi w trakcie sytuacji kryzysowej.
Audytorzy DNV nie zidentyfikowali żadnych niezgodności, pozostawiając jedynie spostrzeżenia w postaci
19 obserwacji, wobec czego system zarządzania został oceniony jako skuteczny i zgodny z wymaganiami norm.
W wyniku pozytywnej oceny systemu zarządzania, posiadane przez spółkę certyfikaty na zgodność z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018, zostały utrzymane.

 

Pobierz certyfikaty:

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO-14001_2015 Certyfikat Systemu Zarządzania ISO_450002_2018
ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001 2015 Polityka-Zarządzania-Jakością Środowiskowego Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
ISO 9001:2015 Polityka Zarządzania Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Realizacja: Agencja WMC