Zintegrowany system zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania w ZUE S.A. został opracowany i wdrożony poprzez zarządzanie procesami, rozumianymi jako zestaw wzajemnie powiązanych ze sobą środków i działań,
które przekształcają stan wejściowy w wyjściowy czyli od oferty zaczynając, a na odbiorze końcowym
i przekazaniu do użytkowania obiektu oraz końcowej ocenie wykonania zadania, kończąc.

System ten został opisany w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania i dokumentowany
jest zgodnie z postanowieniami procedur systemowych oraz instrukcji.

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmuje:
Projektowanie, budowę, eksploatację i remonty:
| torowisk tramwajowych i kolejowych, ulic i dróg wraz z infrastrukturą,
| sieci trakcyjnych tramwajowych, trolejbusowych i kolejowych,
| konstrukcji stalowych i żelbetowych,
| systemów oświetlenia, sterowania i sygnalizacji,
| urządzeń oraz sieci kablowych i napowietrznych energetycznych i teletechnicznych,
oraz naprawę i wynajem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych.

W związku z opublikowaniem nowych norm ISO 9001 i ISO 14001 przez International Organization
for Standardization (ISO) w dniu 15.09.2015r., zostały one wprowadzone do Polskich Norm w roku 2016 pod nazwami: PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością – Wymagania oraz PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
W odniesieniu do wymogów nowych norm jakościowych i środowiskowych, ZUE S.A. określiło czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla celu i strategicznego kierunku jego działania, oraz takie,
które wpływają na zdolność organizacji do osiągnięcia zamierzonego wyniku systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego.
ZUE S.A. rozważyło czynniki z otoczenia prawnego, technologicznego, konkurencyjnego, rynkowego, kulturowego, społecznego, ekonomicznego, a także międzynarodowego, krajowego, regionalnego
lub lokalnego, co ułatwiło zrozumienie kontekstu zewnętrznego oraz zagadnienia związane
z wartościami, kulturą, wiedzą i działaniem organizacji, co ułatwiło zrozumienie kontekstu wewnętrznego.
Względem elementów środowiskowych spółka rozważyła wszystkie warunki środowiskowe będące
pod wpływem organizacji lub mogące mieć na nią wpływ.
Takie podejście zwiększa prawdopodobieństwo możliwie pełnego określenia kontekstu, w jakim działa organizacja, a opracowana analiza SWOT opisuje zarówno mocne i słabe strony organizacji, jak i ryzyka
i szanse związane z rozwojem ZUE S.A.

Dzięki skutecznemu wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, ZUE S.A. umacnia opinię o spółce jako solidnej, rzetelnej i satysfakcjonującej najbardziej wymagającego klienta równocześnie aktywnie zmniejszając wpływ swoich procesów, wyrobów i usług na środowisko
i sąsiadującą społeczność, przestrzegając rygorystycznych zasad BHP, stawianych przez wymagania prawne jak i przez nas samych.
Uporządkowane, systemowe podejście do zarządzania firmą, a przede wszystkim pracownikami, ogromne zaangażowanie naczelnego kierownictwa, daje możliwość prawidłowej realizacji usług nie tylko na rynku krajowym ale również na rynkach międzynarodowych, na których ZUE S.A. w przyszłości planuje realizację kontraktów.

Podczas pierwszego audytu okresowego, po recertyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w roku 2018, który odbył się w dniach 20.02.2019 r.  – 22.02.2019 r. na podstawie audytowanej próbki, audytorzy DNV GL ocenili ZSZ jako skuteczny i zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz normy OHSAS 18001:2007 oraz zarekomendowali utrzymanie certyfikatów. Jest to dowód na to, że system przynosi wymierne efekty wprowadzanych zmian, zwiększając jednocześnie wartość organizacji.

Pobierz certyfikaty:

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO-14001_2015 Certyfikat Systemu Zarządzania OHSAS 18001_2015
ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007
Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001 2015 Polityka-Zarządzania-Jakością Środowiskowego Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
ISO 9001:2015 Polityka Zarządzania Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Realizacja: Agencja WMC