Zarząd

 

 

Wiesław Nowak, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. Jest założycielem rozwijanej od 1991 roku Grupy ZUE. 

Wiesław Nowak rozpoczął karierę zawodową w 1982 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Krakowie. Równolegle, w latach 1986 – 1990 pracował jako Specjalista Koordynator ds. Komputeryzacji i Łączności w PGM „Śródmieście”. W 1991 roku, kontynuując działalność w branży energoelektronicznej i radiołączności, utworzył Zakład Urządzeń Energoelektronicznych Radiotech, stopniowo rozszerzając działalność firmy o projektowanie i budowę sygnalizacji świetlnych oraz udział w realizacji prestiżowych dla Krakowa przedsięwzięć. W 2000 roku nabył akcje spółki torowo – drogowej PREFTOR S.A. gdzie w latach 2000-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2006 – 2007 był Wiceprezesem Zarządu ENERGOECO Sp. z o.o. Zasiada w Radach Nadzorczych kilku spółek.

Od 15 listopada 2002 pełni funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego ZUE SA.

 

Jerzy Czeremuga, Wiceprezes Zarządu 

http://www.zue.krakow.pl/sites/default/files/attachments/Czeremuga_Jerzy_30.jpg

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.

Posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych  bez ograniczeń.

Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku pracując w przedsiębiorstwie Elpromont Sp. z o.o. na stanowisku elektromontera. W latach 1998 – 1999 pracował jako Handlowiec w Belet Polska Sp. z o.o. a w dniu 1 września 1999 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Usług Energoelektronicznych Radiotech na stanowisku Specjalisty ds. Technicznych, gdzie następnie w okresie od 2000 r. do 2002 r. pełnił funkcję Kierownika Działu Ofert. W latach 2002 – 2006 pracował jako Kierownik Działu Marketingu w Zakładach Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A. W roku 2006 objął stanowisko Kierownika Biura Przygotowania Produkcji - Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Kontraktów. W latach 2010 - 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzającego w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.

Od dnia 1 stycznia 2007 roku Jerzy Czeremuga pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Robót Kolejowych ZUE S.A. Od roku 2014 jest Dyrektorem Zakładu Infrastruktury Energetycznej ZUE S.A. Od 2017 roku pełni również funkcję Dyrektora Biura Zakupów Centralnych.  Funkcję Wiceprezesa Zarządu ZUE S.A. pełni od dnia 11 maja 2011 roku. Obecnie pełni fukcję dyrektora ds. logistyki i zaopatrzenia.

 

Marcin Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu 

Ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku Budownictwo, specjalność Technologia i Organizacja Budownictwa, uzyskując tytuł inżyniera. Posiada także tytuł magister inżynier - jest absolwentem wyższych uzupełniających studiów magisterskich na Politechnice Krakowskiej na kierunku Budownictwo, specjalność Zarządzanie i Marketing w Budownictwie.

W latach 1995 – 1999 w Firmie Budowlanej KALEM Krystyna i Lech Michnik pracował na stanowiskach Kierownik Robót, Kierownik Budowy, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych. W latach 1999 – 2002 był Dyrektorem ds. Technicznych i Wiceprezesem Zarządu w Kalem S.A. W okresie 2002 – 2003 pełnił funkcję Kierownika Zakładu Torowo-Budowlanego PREFTOR S.A. Od 2003 r. do 2006 r. był Dyrektorem Zakładu Drogowo-Torowego w ZUE S.A. Następnie w 2006 r. został Dyrektorem Zakładu Wykonawstwa Inwestycyjnego.

Z dniem 1 lutego 2007 Marcin Wiśniewski objął stanowisko Dyrektora Zakładu Wykonawstwa Inwestycyjnego i Wiceprezesa Zarządu ZUE S.A. Od roku 2014 jest w ZUE S.A. Dyrektorem Zakładu Infrastruktury Miejskiej pełniąc nadal funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Od marca 2001 roku posiada Uprawnienia Budowlane bez ograniczeń w specjalności Konstrukcyjno - budowlanej (drogi, torowiska tramwajowe, obiekty inżynierskie, mosty, tunele, lotniska…) na podstawie których już wielokrotnie pełnił i nadal pełni funkcję kierownika budowy na realizowanych przez ZUE S.A. kontraktach. Obecnie pełni fukcję dyrektora ds. infrastruktury tramwajowej

 

 Anna Mroczek, Wiceprezes Zarządu 

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Pani Anna Mroczek ukończyła ponadto studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego oraz rachunkowości i finansów w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 
Karierę zawodową rozpoczęła w 1994 roku jako Makler Papierów Wartościowych w Centralnym Biurze Maklerskim Banku PKO S.A. W latach 1996 – 2002 pracowała jako Specjalista a następnie z-ca Biura Zarządu Mostostalu Kraków S.A, a w latach 1998 – 2002 piastowała stanowisko Prezesa Zarządu spółki Budmos Sp. z o.o. Od roku 2000 do roku 2002 zajmowała stanowisko Dyrektora Finansowego w Mostostalu Kraków S.A. W roku 2002 objęła stanowisko Dyrektora Finansowego w spółce Budimex Dromex S.A. a następnie w latach 2003 – 2008 piastowała tam stanowisko Dyrektora ds. Ekonomicznych Produkcji. Między sierpniem 2008 roku a czerwcem 2012 roku Pani Anna Mroczek zajmowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu Mostostalu Kraków, a w okresie od 2009 – 2010 roku również stanowisko Prezesa Zarządu a następnie Likwidatora w spółce Sprzęt Transport Sp. z o.o. Od czerwca 2012 roku do grudnia 2013 roku pełniła funkcję Wiceprezesa – Dyrektora Finansowego w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.

Pełniła funkcję radnej Miasta Krakowa VI kadencji.

Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych w kilku spółkach Grupy ZUE: Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o. (od 2015 roku), Railway gft Polska sp. z o.o. (od 2015 roku).

Funkcję Członka Zarządu ZUE S.A. - Dyrektora Finansowego pełniła od 24 grudnia 2013 roku. Od 3 lutego 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ZUE S.A.

 

Maciej Nowak, Wiceprezes Zarządu

Ukończył Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym.

W okresie od 2002 roku pełnił funkcje członka Rad Nadzorczych w kilku spółkach Grupy ZUE, takich jak: ZUE S.A. (2002-2007), PREFTOR S.A. (2002 – 2006), PREFTOR S.A. w likwidacji (2006 – 2008), TORBUD sp. z o.o. w likwidacji (2010 – 2011), Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. (2010 - 2013). W latach 2009 – 2010 był Prezesem Zarządu Biura Inżynieryjnych Usług Projektowych sp. z o.o.

Od 2015 roku jest członkiem Rady Nadzorczej w spółce z Grupy ZUE - Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o.

Od listopada 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Railway Technology International sp. z o.o., a od maja 2012 roku - funkcję Członka Zarządu Railway Technology International Germany GmbH.

Funkcję Członka Zarządu – Dyrektora ds. Prawnych i Korporacyjnych ZUE S.A. pełnił od 9 stycznia 2014 roku. Od 3 lutego 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ZUE S.A.

 

 

 

 

Realizacja: Agencja WMC