Zarząd

 

 

Wiesław Nowak - Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Założyciel i większościowy akcjonariusz ZUE S.A., założonego w 1991 roku. Karierę zawodową rozpoczął  
w 1982 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Krakowie. Równolegle, w latach 1986–1990 pracował jako specjalista koordynator ds. komputeryzacji i łączności w PGM „Śródmieście”.
W 1991 roku utworzył Zakład Urządzeń Energoelektronicznych Radiotech specjalizujący się w branży energoelektronicznej i radiołączności, stopniowo rozszerzając działalność firmy o projektowanie i budowę i utrzymanie urządzeń sterowania i ogrzewania zwrotnic tramwajowych dla komunikacji tramwajowej, sygnalizacji świetlnych i sieci trakcyjnej. Firma brała udział w realizacji wielu  prestiżowych i ważnych dla Krakowa przedsięwzięć. W 2000 roku rozszerzył działalność ZUE nabywając akcje spółki torowo – drogowej PREFTOR S.A., w której w latach 2000–2004 pełnił funkcję prezesa zarządu.

Od roku 2016 członek Zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, od 2017 roku członek Rady Głównej BCC, od roku 2019 Konsul Honorowy Bułgarii.

Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych dwóch spółek Grupy ZUE: Biurze Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. (od 2015 roku) oraz Railway gft Polska Sp. z o.o. (od 2015 roku).

Od 15 listopada 2002 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa zarządu – dyrektora generalnego w ZUE S.A.

 

Jerzy Czeremuga - Wiceprezes Zarządu 

http://www.zue.krakow.pl/sites/default/files/attachments/Czeremuga_Jerzy_30.jpg

Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.

Posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych  bez ograniczeń.

Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w przedsiębiorstwie Elpromont Sp. z o.o. na stanowisku elektromontera.

W latach 1998–1999 pracował jako handlowiec w Belet Polska Sp. z o.o. Z Grupą ZUE związany jest  
od 1 września 1999 roku, kiedy to rozpoczął pracę w Zakładzie Urządzeń Energoelektronicznych Radiotech na stanowisku specjalisty ds. technicznych, gdzie następnie od roku 2000 do roku 2002 pełnił funkcję kierownika działu ofert. W latach 2002–2006 pracował jako kierownik działu marketingu w Zakładach Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A.

W 2006 roku  objął stanowisko kierownika biura przygotowania produkcji – pełnomocnika prezesa zarządu ds. kontraktów.

W latach 2007–2013 pełnił funkcję dyrektora zakładu robót kolejowych ZUE S.A., a w okresie od 2010–2011 roku wiceprezesa zarządu – dyrektora zarządzającego w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA.

W latach 2011– 2014 zasiadał jako członek w Rady Nadzorczej Biura Inżynieryjnych Usług Projektowych w Krakowie, gdzie następnie od czerwca 2014 do maja 2015 roku  pełnił funkcję prezesa.

Od dnia 1 stycznia 2007 roku Jerzy Czeremuga pełnił funkcję dyrektora zakładu robót kolejowych ZUE S.A. Od roku 2014 był dyrektorem zakładu infrastruktury energetycznej ZUE S.A. Od 2017 roku jest dyrektorem biura zakupów centralnych.  Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. logistyki i zaopatrzenia. Od 11 maja 2011 roku jest wiceprezesa zarządu ZUE S.A.

 

Marcin Wiśniewski - Wiceprezes Zarządu 

Ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku Budownictwo, specjalność Technologia i Organizacja Budownictwa, uzyskując tytuł inżyniera. Posiada także tytuł magistra inżyniera – jest absolwentem wyższych uzupełniających studiów magisterskich na Politechnice Krakowskiej na kierunku Budownictwo, specjalność Zarządzanie i Marketing w Budownictwie.

W latach 1995–1999 pracował na stanowiskach: kierownik robót, kierownik budowy,  z–ca dyrektora  
ds. technicznych w firmie budowlanej KALEM Krystyna i Lech Michnik.

W latach 1999–2002 był dyrektorem ds. technicznych i wiceprezesem zarządu w Kalem S.A. W okresie 2002–2003 pełnił funkcję kierownika zakładu torowo–budowlanego PREFTOR S.A.

Od 2003 roku do roku 2006 był dyrektorem zakładu drogowo–torowego w ZUE S.A. W roku 2006 został dyrektorem zakładu wykonawstwa inwestycyjnego. Z dniem 1 lutego 2007 roku objął stanowisko dyrektora zakładu wykonawstwa inwestycyjnego i wiceprezesa zarządu ZUE S.A.

Od 2014 roku jest dyrektorem zakładu infrastruktury miejskiej pełniąc nadal funkcję wiceprezesa zarządu w ZUE S.A.

Od marca 2001 roku posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (drogi, torowiska tramwajowe, obiekty inżynierskie, mosty, tunele, lotniska) na podstawie których już wielokrotnie pełnił i nadal pełni funkcję kierownika budowy na realizowanych przez ZUE S.A. kontraktach. Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. infrastruktury tramwajowej.

 

 Anna Mroczek - Wiceprezes Zarządu 

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Ukończyła ponadto studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego oraz rachunkowości i finansów w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1994 roku jako Makler Papierów Wartościowych w Centralnym Biurze Maklerskim Banku PKO S.A.

W latach 1996–2002 pracowała jako specjalista a następnie z–ca dyrektora biura zarządu Mostostalu Kraków S.A.

W latach 1998–2002 piastowała stanowisko prezesa zarządu spółki Budmos Sp. z o.o. Od roku 2000 do roku 2002 zajmowała stanowisko dyrektora finansowego w Mostostalu Kraków S.A. W roku 2002 objęła stanowisko dyrektora finansowego w spółce Budimex Dromex S.A., następnie w latach 2003–2008 piastowała tam stanowisko dyrektora ds. ekonomicznych produkcji.

Między sierpniem 2008 roku a czerwcem 2012 roku zajmowała stanowisko wiceprezesa zarządu Mostostalu Kraków, w okresie od 2009–2010 roku również stanowisko prezesa zarządu, a następnie likwidatora w spółce Sprzęt Transport Sp. z o.o.

Od czerwca 2012 roku do grudnia 2013 roku pełniła funkcję wiceprezesa zarządu–dyrektora finansowego w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA.

W latach 2010–2014 Radna Miasta Krakowa VI kadencji. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych w dwóch spółkach Grupy ZUE: Biurze Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. (od 2015 roku) oraz Railway gft Polska Sp. z o.o. (od 2015 roku).

Funkcję członka zarządu– dyrektora ds. finansowych w ZUE S.A. pełni od 24 grudnia 2013 roku. Od 3 lutego 2017 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu ZUE S.A.
 

Maciej Nowak - Wiceprezes Zarządu

Ukończył Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie uzyskał stopień doktora nauk prawnych.

Od 2002 roku pełnił funkcję członka rad nadzorczych w kilku spółkach Grupy ZUE, takich jak: PREFTOR S.A. (2002–2006), ZUE S.A. (2002–2007), PREFTOR S.A. w likwidacji (2006–2008),

TORBUD Sp. z o.o. w likwidacji (2010–2011), Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. (2010–2013).

W latach 2009–2010 był prezesem zarządu Biura Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. Od  maja 2012 roku do lipca 2021 roku pełnił funkcję członka zarządu Railway Technology International Germany GmbH.

Od 2015 roku jest członkiem Rady Nadzorczej w spółce z Grupy ZUE – Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o.

Funkcję prezesa zarządu Railway Technology International Sp. z o.o. pełni od listopada 2011 roku, a funkcję członka zarządu – dyrektora ds. prawnych i korporacyjnych ZUE S.A. pełnił od 9 stycznia 2014 roku.

Od 3 lutego 2017 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu ZUE S.A.

 

 

 

 

Realizacja: Agencja WMC