Realizacje

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU: „PRACE NA LINIACH KOLEJOWYCH NR 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 NA ODCINKU CHYBIE – ŻORY – RYBNIK – NĘDZA/ TURZE” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIIŚ) 5.2-5.

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: Konsorcjum - ZUE S.A. (Partner)

Termin realizacji: 20.01.2017 - 20.10.2019

Wartość kontraktu: 459 700 000,00 PLN

Galeria:

 

Cele projektu:

 

1. Przywrócenie parametrów konstrukcyjnych na liniach kolejowych, co wpłynie na:

  •  polepszenie oferty przewozowej dla przewoźników,
  •  poprawę bezpieczeństwa, racjonalizację kosztów eksploatacyjnych i utrzymania infrastruktury kolejowej ponoszonych przez Zakłady Linii Kolejowych,
  •  poprawę przepustowości linii kolejowych,
  •  zwiększenie dostępności  przewoźników i  pasażerów do infrastruktury kolejowej.
  •  likwidacja ograniczeń prędkości związanych ze złym stanem technicznym torów, w tym położonych na terenach szkód górniczych,

2. przywrócenie lub zwiększenie ruchu towarowego i pasażerskiego na wszystkich odcinkach podlegających rewitalizacji,


3. skrócenie czasu jazdy ze względu na likwidację ograniczeń prędkości wynikających ze stanu technicznego nawierzchni i podtorza,


4. zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów,


5. zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

(https://towarynatory.pl/inwestycje/chybie-zory-rybnik-nedza-turze/)

Realizacja: Agencja WMC