Złożenie oferty w przetargu na utrzymanie infrastruktury tramwajowej w Krakowie

W dniu 24 sierpnia 2018 r. została złożona  przez ZUE S.A. oferta na zadanie pn. „Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2018-2021” na kwotę 80,4 mln zł netto. Oferta odbiega od kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podanej przez Zamawiającego na otwarciu ofert (w wysokości 58,4 mln zł brutto czyli 47,4 mln zł netto), natomiast nie odbiega znacząco od orientacyjnej kwoty zaplanowanej przez Zamawiającego na sfinansowanie ww. zadania opublikowanej w styczniu 2018 r. w planie postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok (74 mln zł netto). Wycena ofertowa uwzględnia wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postepowania przetargowego, zakres prac  i czasookres trwania umowy, jak i aktualną sytuację w zakresie  kosztów wynagrodzeń i materiałów w  branży budowlanej.

 

Raport bieżący 41/2018

Realizacja: Agencja WMC