Prezes ZUE S.A. Wiesław Nowak powołany do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim.

Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 16 grudnia 2015r. Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa powołał Pana Wiesława Nowaka Prezesa Zarządu ZUE S.A. oraz Członka Związku Pracodawców Business Centre Club do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie małopolskim.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego to ciało, w którym zasiadają przedstawiciele czterech stron: samorządowej, rządowej, pracodawców i pracowników. Do kompetencji organu należy:
- Wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej  z terenu województwa.
- Wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach o zasięgu wojewódzkim przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego.
- Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych ustaw.
- Opiniowanie przedstawionych przez Marszałka województwa stronie pracowników  i stronie pracodawców WRDS projektów strategii rozwoju województwa  i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdań z ich realizacji.
- WRDS może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Realizacja: Agencja WMC