Połączenie ZUE S.A. z Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.

ZUE S.A. pragnie poinformować, iż w dniu 20.12.2013r., w wyniku wpisania do właściwego rejestru, nastąpiło połączenie ZUE S.A. (jako „Spółki Przejmującej”) z Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. (jako „Spółki Przejmowanej”)

Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, z uwzględnieniem przepisu art. 514 KSH, tj. z wyłączeniem Spółki Przejmującej jako akcjonariusza Spółki Przejmowanej.

Zgodnie z art. 493 § 1 i 2 KSH Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. zostało rozwiązane z dniem wykreślenia z rejestru, tj. z dniem 20.12.2013r. Jednocześnie, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, ZUE S.A. wstąpiła z tym dniem we wszystkie prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., w tym również strony umów, które dotychczas realizowane były przez Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. Zarząd ZUE S.A. potwierdza wszystkie pełnomocnictwa udzielone dotychczas pracownikom PRK w Krakowie S.A. dla potrzeb realizowanych kontraktów.

Mając na uwadze dokonane połączenie, chcielibyśmy wskazać, iż wszelkie faktury VAT wystawiane od dnia połączenia, tj. od dnia 20.12.2013r., powinny wskazywać Spółkę Przejmującą, tj. ZUE S.A., jako nabywcę towarów i usług będących przedmiotem transakcji udokumentowanej daną fakturą. Nie ma natomiast konieczności korygowania faktur VAT wystawionych na Spółkę Przejmowaną, tj. Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. przed dniem połączenia, tj. przed dniem 20.12.2013r. Nie ulegają zmianie numery rachunków bankowych, na które należy realizować płatności.

Połączenie Spółek to naturalna konsekwencja wewnętrznej integracji Grupy ZUE, niosąca wraz z sobą dalsze usprawnienie działania i pełniejsze wykorzystanie jej potencjału. Dla naszych partnerów oznacza to zachowanie dotychczasowych standardów współpracy i wysokiej jakości świadczonych usług. Żywimy przekonanie, że zmiana przełoży się na dalszy rozwój Grupy ZUE, zaś naszym partnerom dostarczy gwarancji długofalowej, pełnej sukcesów współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i stabilności.

Realizacja: Agencja WMC