Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Na tej stronie ZUE S.A. zamieszcza informacje o istotnych transakcjach zgodnie z Art. 90i UoO.

 

Na chwilę obecną brak transakcji spełniających kryteria określone w UoO.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

(UoO) Ustawa  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  ofercie  publicznej  i  warunkach wprowadzania  instrumentów  finansowych  do  zorganizowanego  systemu  obrotu  oraz o spółkach  publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z poźń. zmianami) - Rozdział 4b Transakcje z podmiotami powiązanymi.

Realizacja: Agencja WMC