Roczne

Wybrane skonsolidowane roczne dane finansowe Grupy ZUE za lata 2010 - 2017

 

Pobierz w xls                   Przejdź do raportów rocznych                                                 

 

Kapitał obrotowy = aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik bieżącej płynności =  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik szybki płynności = aktywa obrotowe - zapasy/zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania razem / aktywa razem

Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym = kapitał własny/aktywa razem

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = zobowiązania krótkoterminowe/ aktywa razem

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe/aktywa razem

Marża EBIT = EBIT okresu/ przychody ze sprzedaży okresu

Marża EBITDA = EBITDA okresu/przychody ze sprzedaży okresu

Rentowność sprzedaży (ROS) = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu

Rentowność aktywów (ROA) = zysk netto okresu/aktywa razem

Rentowność kapitałów własnych (ROE) = zysk netto okresu/kapitał własny

Zysk na akcję = zysk netto okresu/liczba akcji

 

 


 

Realizacja: Agencja WMC